Loading...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัคร (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ใบสมัคร

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

ช่องทางในการทดสอบ Smart for Work

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th