Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้ช่วยสอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ หรือ ผู้ช่วยสอน วิชาวรรณกรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th