Loading...

ครูปล่อยแสง

“ก่อการครู...เริ่มปล่อยแสงแล้ว”
.
ปล่อยแสงแห่งความหวังในการปรับเปลี่ยนการศึกษาจากฐานราก กระจายเมล็ดพันธุ์พลังออกปลูกในวงกว้าง เพื่อสร้างคานงัดให้แข็งแรง ก้าวสู่การขยับปรับพลิกโฉมการศึกษาไทย

เป็นเวลากว่าครึ่งปีที่โครงการก่อการครูเดินหน้าร่วมกับครูทั่วประเทศกว่า 80 ชีวิต ในการเติมเชื้อไฟความเป็นครู โดยโครงการฯ ตระหนักว่า ครูจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับศิษย์และสอนอย่างมีความสุขได้ หากครูยังต้องแบกรับความทุกข์และความกังวลอยู่ภายในใจ ดังนั้นกระบวนการสำคัญของโครงการ คือ การให้ครูได้ทำงานกับตัวเองมากขึ้น ได้เปล่งเสียงจากภายในจิตใจของตัวเองมากขึ้น และได้เยียวยาภายในจิตในของตัวเองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งร่วมกัน
.
ซึ่งเมื่อครูตระหนักถึงความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณความเป็นครูของตัวเอง รับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคม ครูจะสามารถนำความเข้าใจนี้ไปมอบความรักความเข้าใจให้แก่ศิษย์ รับฟังอย่างลึกซึ้ง รับรู้ความเป็นเขามากกว่าการวิเคราะห์และตัดสินด้วยความคุ้นชิน ทำให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน และ “เกิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทั้งครูและศิษย์ที่พร้อมแก่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทุกคนกล้าที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ร่วมกัน”
.
เมื่อจิตวิญญาณความเป็นครูของแต่ละท่านลุกโชนอย่างมีความสุข ก่อการครูจึงขยายการทำงานสู่การชวนกันกลับมาทบทวนแก่น “การเกิดขึ้นของการเรียนรู้” เพื่อร่วมกันวิจัยค้นหาว่าศิษย์จะเกิดการเรียนรู้เมื่อไหร่ จะเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มใจในตอนไหน และจะเกิดการเรียนรู้ที่มีความสุขและสามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงได้อย่างไร โดยไม่ยึดติดกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง เพื่อให้ครูเป็น “กระบวนกร” ที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Authentic Learning) เหมาะสมสอดคล้องแก่ความต้องการของผู้เรียนของตน
.
จากการเดินหน้าสั่งสมความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คุณครูก่อการครูรุ่น 1 ทุกคน จึงได้มารวมตัวกันเพื่อ “ปล่อยแสง” สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และในวันที่ 28 พฤศจิกายน จึงได้วางแผนการสร้างคานงัดเล็ก ๆ นี้ให้แข็งแกร่ง ทั้งจากการรักษาเครือข่ายนี้ให้คงอยู่อย่างมั่นคง การวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อของโครงการฯ จากทุกเสียงของผู้ลงมือปฏิบัติจริง และการขยายผลแบบการสร้างเครือข่าย (node) ให้เกิดเป็นวงกว้างทั่วประเทศ เพื่อฉายแสงแห่งความหวังในการปรับเปลี่ยนการศึกษาจากฐานราก กระจายเมล็ดพันธุ์พลังเหล่านี้ออกไปปลูกในวงกว้าง เกิดเป็นคานงัดที่แข็งแรง เพื่อพลิกโฉมการศึกษาไทยให้เป็นการศึกษาที่สร้าง ... “คน”
.
“คน..ที่มีความรักและความเข้าใจแก่สรรพสิ่งรอบตัว คน..ที่มีความสุขจากการเรียนรู้ตลอดชีวิต คน..ที่รู้ว่าจะนำความรู้ความสามารถที่มีไปสร้างความสุขร่วมให้แก่สังคมได้อย่างไร”

โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ โมดูล 3 ครั้งที่ 2
.
วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม  
 
   
   

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ facebook/ก่อการครู