Loading...

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา (ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

          ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสรรทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ทางคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ จึงขอประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรฯ โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาทุนของหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา (ทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ใบสมัครขอรับทุน