Loading...

::Transformative Learning การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง::

ขอเชิญร่วมงานระพีเสวนา ครั้งที่ 10 วิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทย ตลอดจนนานาประเทศ ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยถ่ายทอดแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย ที่มุ่งเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เกิดความเข้าใจ ฝึกฝนการใคร่ครวญ สะท้อนย้อนดูตน จนตระหนักรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้จักและรู้จากภายในของตนเองจนก่อให้เกิดลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่
https://www.arsomsilp.ac.th/conference-2019/

ลงทะเบียนร่วมงาน
https://1th.me/scnO

https://www.facebook.com/131270580268451/posts/2472005966194889/