Loading...

แบบสำรวจความสนใจหลักสูตรปริญญาเอก คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ร่วมตอบแบบสำรวจความสนใจหลักสูตรของคณะ คำตอบของทุกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการออกแบบหลักสูตรปริญญเอกที่เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ในปัจจุบัน

แบบสำรวจความสนใจหลักสูตรปริญญาเอก คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์