Loading...

“เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564รายละเอียด ดังนี้

เปิดรับสมัคร                          :               ตั้งแต่ บัดนี้ – 5 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการรับสมัคร             :               ส่งใบสมัครทาง Email,  ทางไปรษณีย์*  หรือสมัครด้วยตนเอง

*(เฉพาะการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยยึดวันที่ประทับตราลงทะเบียนวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น)

อัตราค่าสมัครสอบ                 :               500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ                   :               1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

                                                                2) มีค่าระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

                                                                3) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย 

ประกาศรับสมัคร 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 02 564 4440-72 ต่อ 6719  หรือ  084 073 0853 (ปชาบดี ปุ่มสีดา)

อีเมล pachabodee@lsed.tu.ac.th