Loading...

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มและดิจิทัลศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มและดิจิทัลศึกษา เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ Trinity College, University of Dublin โดยมีรายวิชาที่นักศึกษาเรียนที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรายวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่ Trinity College, University of Dublin โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับทั้งปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มและดิจิทัลศึกษา และ Postgraduate Certificate in 21st Century Teaching and Learning ของ Trinity College, University of Dublin

นอกจากนี้ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการเรียนรู้ และการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้สู่สังคม สำหรับหน่วยงานที่คณะได้สร้างความร่วมมือแล้ว มีดังนี้

• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
• สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การจัดการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มและดิจิทัลศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถเชิงวิชาชีพ ความเข้าใจด้านการศึกษา รวมทั้งมีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่เคารพความคิดตนเองและความคิดผู้อื่น เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนและสมาชิกของชุมชน องค์กร และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจข้อจำกัดของบริบทการเรียนรู้และการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถปรับแนวคิดและการปฏิบัติให้เข้ากับบริบทต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน มีความเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เรียนที่แตกต่าง นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ตามความถนัด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาผ่านการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร มีลักษณะดังนี้
• มีความชำนาญทั้งในการออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีดิจิทัล และยังสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในลักษณะสะเต็มศึกษาได้
• สามารถพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา และสร้างความรู้เกี่ยวกับการสอนของตนเอง ผ่านกระบวนการวิจัย
• มีจิตสำนึกของการเป็นครูผู้สอน ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสำคัญในการเป็นผู้นำการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น เข้าใจชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
• ครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
• นักวิชาการ นักการศึกษา และกระบวนกรด้านสะเต็มและดิจิทัลศึกษา
• นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ
• อาจารย์และผู้บริหารในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรร่วมกับ Trinity College, University of Dublin นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดหลักสูตร หรือ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ Trinity College, University of Dublin เพื่อรับปริญญาดังต่อไปนี้
• นักศึกษาเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มและดิจิทัลศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นักศึกษาเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และและ Trinity College, University of Dublin จะได้รับทั้งปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสะเต็มและดิจิทัลศึกษา และ Postgraduate Certificate in 21st Century Teaching and Learning ของTrinity College, University of Dublin