Loading...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 'LSEd Ready Set 6row' [4-5 สิงหาคม 2564]

การเปลี่ยนแปลงจากมัธยมสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสถานที่ การเรียนการสอน ผู้คน รวมถึงการใช้ชีวิต กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด 'LSEd Ready Set 6row' โดยสื่อความหมายถึงการเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตครั้งใหม่จัดขึ้นให้กับนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตมัธยมสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยในหลากหลายด้าน เช่น ด้านการเรียนการสอน โดยได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การลงทะเบียนเรียน ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่อการเป็นนักศึกษา หรือแม้กระทั่งด้านการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัย ผ่านการแนะนำชุมนุม ชมรม และกลุ่มกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมถึงกิจกรรมการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่นักศึกษาสามารถเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถพูดคุยให้คำปรึกษากันอย่างใกล้ชิด

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมดังกล่าวนี้จึงถูกจัดขึ้นผ่านรูปแบบออนไลน์ ถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ แต่กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง 2 วัน ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสนุกสนาน โดยทางคณะผู้จัดกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ ฯเป็นอย่างดี สุดท้ายทางคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน กับการก้าวเข้าสู่ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการและขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว LSEd อันอบอุ่น