Loading...

งานวิจัย

นโยบายการศึกษาและแนวโน้มของกระแสโลก (Education
รายละเอียด
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาความสามารถ
รายละเอียด
พื้นที่การเรียนรู้
รายละเอียด
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเรียนรู้
รายละเอียด
การศึกษา ความเสมอภาค และการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
โครงการพัฒนาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบและระบบการสนับสนุนสมาชิกครอบครัว เพื่อน คู่ชีวิต และผู้ให้บริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชากรกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
รายละเอียดเพิ่มเติม